کارفرما: سازمان بهداشت جهانی

زمان اجرا: 1399

سرطان یکی از چالش‌های اصلی در حوزه سلامت عمومی و از دلایل اصلی مرگ در ایران با روند رو به افزایش است. جمع‌آوری و پایش اطلاعات بیماران سرطانی و استفاده از آن در سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت این بیماری در سطوح خرد و کلان با توجه به پیچیدگی بیماری و هزینه‌های بالای مداخلات پیشگیرانه و درمانی اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بروزعوامل خطر نوظهور نظیر بیماری کووید-19 و امکان بروز مخاطرات و پیامد‌های وخیمتر در صورت ابتلا به آن در جمعیت دارای سرطان، اهمیت واکنش سریع از جمله تعریف مداخلات و دستورالعمل‌های جدید را بیش از پیش آشکار کرده است. در این طرح با اتصال نظام ثبت سرطان به نظام ثبت بیماری کووید-19، اطلاعات بیماران سرطانی مبتلا به کووید-19 و شاخص‌های بالینی و همه‌گیرشناسی آنها استخراج و نتایج در سامانه ثبت سرطان گزارشدهی و مصورسازی شدند. اتصال دو نظام ثبت بیماری ذکر شده با استفاده از فرآیند‌های احتمال‌گرایانه (probabilistic) صورت گرفت و قابلیت پایش برخط اطلاعات و نتایج با استفاده از خط تحلیلی در زیرساخت ربیت فراهم شد.
برخی از قابلیت‌های سیستم طراحی شده:

  • اتصال و واکشی اطلاعات از سایر پایگاه‌های داده (نظیر نظام ثبت بیماری کووید-19)
  • شناسایی و اتصال رکوردهای اطلاعاتی افراد در بین پایگاه‌ها با استفاده از روشهای احتمال‌گرایانه
  • پاکسازی و پالایش خودکار داده‌ها
  • محاسبه شاخص‌های همه‌گیرشناسی نظیر بروز، شیوع و بقا در بیماران کووید-19 دارای سرطان
  • انجام خودکار آزمون‌های آماری بین گروه‌های بیماری
  • بارگذاری اطلاعات و مصورسازی به صورت برخط در سامانه مدیریت اطلاعات سرطان