سرطان غده‌ی فوق کلیه

سرطان غده‌ی فوق کلیه سرطان نادری است که در یک یا هر دو غده‌ی فوق کلیه که بر روی کلیه ها قرار دارند، ایجاد می‌شود. غده‌ی فوق کلیه هورمون‌هایی ترشح می‌کند که تقریبا به تمام اعضا و بافت‌های بدن دستور می‌دهند.

سرطان غده‌ی فوق کلیه که سرطان آدرنوکورتیکال نیز نامیده می‌شود، در هر سنی می‌‌تواند ایجاد شود. اما عموماً کودکان زیر ۵ سال و بالغین بین 50 -40 سال را مبتلا می‌‌کند.

ادامه مطلب