تعدادی از اهم سامانه‌های حوزه سلامت انجام شده در سامانه ربیت

 • زیرساخت اطلاعاتی کارآزمایی بالینی الکترونیکی واکسن کرونا گروه دارویی برکت
 • طراحی سامانه جمع آوری و مدیریت اطلاعات کارآزمایی بالینی واکسن کووید 19 انستیتو پاستور
 • سامانه سیمای سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مدیریت و ثبت ملی سرطان)
 • سامانه مصورسازی اطلاعات سلامت ویزیت
 • سامانه جامع مدیریت اطلاعات مطالعات کارآزمایی بالینی کشور (سازمان غذا و دارو)
 • طراحی و یکپارچه سازی 50 سیستم ثبت بیماری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • زیرساخت تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • زیرساخت تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • توسعه ملی قطب های علوم پزشکی به سوی مرجعیت علمی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
 • مهندسی، یکپارچه سازی پایگاه داده سامانه ثبت سرطان و سامانه ثبت کرونا و ارائه داشبورد (WHO)
 • سامانه مطالعه بررسی اختلالات عصبی ایران (دکتر صحرائیان)
 • طراحی مجموعه نرم افزارهای پیمایش عوامل خطر غیر واگیر ایران (STEPs) (دکتر فرزادفر)
 • محاسبه شاخص‌های بیمارستانی اطلاعات سپاس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت
 • پاک‌سازی داده‌های سامانه سپاس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با استفاده از هوش مصنوعی
 • سامانه غربالگری سندورم داون اداره ژنتیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • اتوماسیون آزمایشگاهی آزمایشگاه پادیاب طب مبتنی بر زیرساخت ربیت
 • تشخیص تقلب در نسخ بیمه سلامت ایرانیان با استفاده از هوش مصنوعی
 • طراحی سامانه مطالعه چند مرکزی استئوپروز ایرانیان (آیموس) (دکتر استوار)
 • سامانه مطالعه سلامت میانسالان کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
 • سامانه مطالعه بررسی ارزش زندگی در ایران (دکتر تکیان)
 • سامانه مطالعه بررسی سرمایه‏های اجتماعی در کشور (دکتر زندیان)
 • زیرساخت اطلاعاتی کارآزمایی بالینی الکترونیکی داروی سوماتین
 • زیرساخت اطلاعاتی کارآزمایی بالینی الکترونیکی داروی رمدسیویر (دکتر حامد حسینی)
 • سامانه اطلاع رسانی، خودارزیابی و ثبت بیماران کرونا معاونت تحقیقات وزارت بهداشت
 • سامانه کوهورت دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
 • سیستم ثبت بیماری دیابت دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • سامانه مطالعه کوهورت سالمندان بیرجند پژوهشگاه علوم و غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کارآزمایی بالینی داروی بوتاکس، واکس عقرب گزیدگی و ....
 • غربالگری بیماری‌های قلبی مرکز قلب تهران
 • سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه لبیت