کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمان اجرا: 1400 - 1399

ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت، جمع آوری مستمر و نظام‌مند اطلاعات کلیه افراد در یک جمعیت مشخص می‌باشد که برای آن ها یک بیماری یا رویداد بهداشتی خاص تشخیص داده شده است. ثبت بیماری نقش موثری در تشخیص و اندازه‌گیری میزان گسترش یک بیماری خاص و یا یک رویداد بهداشتی در جامعه دارد و نظام بهداشتی را قادر می‌سازد بر کیفیت خدمات بهداشتی ارائه شده نظارت بهتر و موثرتری داشته باشد. ثبت بیماری هم‌چنین منبع مناسبی برای تشخیص بیماران به منظور انجام مطالعات پژوهشی بعدی از قبیل مطالعات کوهورت و کارآزمایی بالینی را فراهم می‌کند. شرکت دانش‌بنیان گروه ایده‌سازان فناوری ویستا با استفاده از زیرساخت ربیت 50 سیستم ثبت بیماری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را در کشور طراحی و پیاده‌سازی کرد. این پروژه با همکاری واحد ثبت بیماری‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گردید و جلسات متعدد تحلیلی برای هرطرح ثبت بیماری برگزار شد و با دریافت بازخورد از مدیران و کارشناسان هر طرح، سامانه الکترونیکی برای هر ثبت طراحی شد.
برخی از امکانات این پروژه از قبیل موارد زیر است:

  • طراحی تخصصی پرسشنامه‌های هر رجیستری
  • فرم استاندارد دموگرافیک به منظور استانداردسازی متغیرها
  • کدگذاری متغیرهای پایه بر اساس کدگذاری مکسا وزارت بهداشت
  • ارتباط میان رجیستری‌های مختلف در دانشگاه
  • داشبوردهای اطلاعاتی گزارش‌های پویا
  • جلسات تحلیلی برای هر ثبت بیماری
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی در دانشگاه