کارفرما: دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

زمان اجرا: 1399

گسترش و فعالیت مستمر سیستم‌های ثبت اطلاعات خدمات فرصت‌های تازه‌ای برای نظارت بر عملکرد، روند بهره‌مندی از خدمات و هزینه‌های مرتبط با آن‌ها را در سطوح مختلف مدیریتی به وجود آورده است. بهره‌برداری بهینه از این تحول در سیستم سلامت نیازمند به طراحی و استقرار نظام یکپارچه پایش است. این پروژه با هدف طراحی و توسعه این نظام در قالب سامانه ارزیابی عملکرد بیمارستانی، طی سه گام زیر پیاده‌سازی شده است:
1 .شناسایی شاخص‌ها
2 .امکان‌سنجی محاسبه شاخص‌ها
3. توسعه آزمایشی خط لوله رایانش و سامانه مصورسازی شاخص‌ها

برخی از اهداف این پروژه:

  • استانداردسازی لایه‌های داده‌های بیمارستانی
  • پیاده‌سازی ماژول‌های برخط و نیمه‌برخط پاک‌سازی داده‌ها
  • استفاده از روش‌های هوش مصنوعی برای پاک‌سازی و تحلیل داده‌ها
  • تعریف شاخص‌های کاربردی در حوزه داده‌های بیمارستانی برای گروه‌های کاربری متفاوت
  • ایجاد زیرساخت مدیریت دانش در حوزه HIS کشور
  • پیاده‌سازی داشبورد داده‌های بیمارستانی