کارفرما: دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

زمان اجرا: 1399

تنوع سیستم‌های بیمارستانی استفاده‌شده در سطح کشور و نبود کد و نام‌گذاری استاندارد بین سامانه‌ها، برای تجهیزات بین سامانه‌های مختلف باعث می‌شود آمارگیری از میزان بهره‌مندی از تجهیزات و مواد مصرفی بیمارستانی غیرممکن شود. در این پروژه که به سفارش معاونت آمار و فناوری‌اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش انجام شد، ابتدا با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی و پردازش متن موارد به طور خودکار دسته‌بندی شده و سپس در یک سامانه ارزیابی، صحت دسته‌بندی‌ها بررسی می‌شوند. پس از تأیید صحت پاسخ‌ها، سامانه به شکل خودکار داده‌های جدید را دسته‌بندی کرده و به یک کدبندی استاندارد نگاشت می‌کند.
برخی از قابلیت‌های سامانه:

  • سیستم با قابلیت یادگیری؛ ثبت خودکار نگاشت برای داده‌های جدید با توجه به اطلاعات موجود
  • دریافت گزینه‌های پیشنهادی در زمان ویرایش براساس مقادیر ثبت‌شده
  • قابلیت استفاده از سیستم نگاشت به صورت وب سرویس
  • قابلیت مدیریت نگاشت از طریق سامانه
  • امکان جست‌وجو در داده‌های نگاشت ثبت‌شده و ویرایش آن‌ها
  • امکان ثبت داده‌های جدید در سیستم با استفاده از فایل و به صورت انبوه