کارفرما: مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

زمان اجرا: 1400

طرح مرجعیت علمی برای اولین بار در کشور، با نگاهی راهبردی به اولویت‌های توسعه علمی کشور، مزیت‌های رقابتی گروه‌ها و دپارتمان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی شناسایی و پایش می‌کند. این سامانه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌ها را از درگاه‌های ملی و بین‌المللی واکشی، پالایش و بارگذاری می‌کند. همچنین در این سامانه اطلاعات میدانی با استفاده از زیرساخت جمع‌آوری اطلاعات ربیت توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی تکمیل و ارسال می‌شود. داده‌ها در نهایت تحلیل و نتایج در سامانه به صورت نمودارها و جداول مصورسازی می‌شوند و در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و سیاستگذاران حوزه آموزش پزشکی قرار می‌گیرند. این سامانه که از معماری میکرو سرویسی موجود در زیرساخت ربیت بهره می‌برد، ارائه برخط شاخص‌های مورد محاسبه را میسر می‌کند و قابلیت مقیاس پذیری و توسعه چابک دارد.
برخی از قابلیتهای این سامانه:

  • سیستم محاسبه و نمایش شاخص رقابت پذیری
  • سیستم محاسبه و نمایش شاخص سایول
  • ارزشیابی داخلی توانایی های علمی دانشگاه ها
  • سیستم تعیین سطح مزیت رقابتی
  • ارائه جدول تعیین هم‌راستایی
  • تعیین جایگاه رشته در کشور
  • فهرست اولویت‌های رشته ها برای تمایز رسالت
  • سیستم گزارش‌گیری به‌صورت پویا